Strona główna

Biuro Współpracy i Transferu Technologii wchodzi w skład Działu Współpracy i Rozwoju Politechniki Opolskiej. Głównym celem Biura jest wspierania działań podejmowanych przez Politechnikę Opolską w zakresie transferu i komercjalizacji nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań.

Dotychczasowe doświadczenia pozwalają nam na wypracowanie odpowiednich narzędzi i metod pracy, dzięki którym:

  • prowadzimy działania informacyjno-szkoleniowe mające na celu budowanie świadomości komercjalizacyjnej wśród naukowców naszej uczelni,
  • doradzamy w zakresie prawa własności intelektualnej oraz negocjujemy umowy o współpracy z przemysłem,
  • koordynujemy sprawy związane z przyjmowaniem zleceń podmiotów zewnętrznych na wykonanie prac badawczych i usługowych przez pracowników Politechniki Opolskiej,
  • stworzyliśmy internetową Bazę Ekspertów, zawierającą informacje umożliwiające nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami zainteresowanymi wykorzystaniem potencjału naukowego i technicznego Politechniki Opolskiej, a naukowcami Naszej Uczelni.

Działania Biura skoncentrowane są również na pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych dla uczelni. Pracownicy Biura Współpracy i Transferu Technologii uczestniczą w projektach realizowanych w ramach dotacji ministerialnych, m.in. Patent Plus czy Kreator Innowacyjności, jak również w ramach funduszy strukturalnych dofinansowanych ze środków unijnych, m.in. Program Operacyjny Kapitał Ludzki.