Strona główna

 

Każdy naukowiec Politechniki Opolskiej prowadzący badania naukowe może liczyć na kompleksową pomoc Biura Współpracy i Transferu Technologii Działu Współpracy i Rozwoju w zakresie wdrożenia ich wyników.

Realizacja procesu transferu technologii z uczelni do przemysłu jest jednym z najważniejszych zadań Biura, które w 2012 roku opracowało i wdrożyło strategię komercjalizacji wynalazków PO.

Regulamin komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych i innowacji powstałych w Politechnice Opolskiej i we współpracy Politechniki Opolskiej z innymi podmiotami został przyjęty przez Senat Politechniki Opolskiej w dniu 25.04.2012r. uchwałą Senatu nr 715. Regulamin określa prawa i obowiązki twórców oraz Uczelni, w tym m. in. prawa do udziału w przychodach z tytułu komercjalizacji własności intelektualnej, a także jej wykorzystania do tworzenia spółek typu spin.

Do Rezultatów powstałych po dniu 1 października 2014 r.: stosuje się Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Politechnice Opolskiej przyjęty przez Senat Politechniki Opolskiej w dniu 22.04.2015r. uchwałą Senatu nr 318. 

Regulaminy są dostępne dla Pracowników Uczelni w wersji elektronicznej na Intranecie w dziale Regulaminy.

Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie materiałów w całości lub części bez zgody Politechniki Opolskiej jest zabronione.

 

Jak przebiega komercjalizacja?

 wykres1

Wsparcie BWiTT dla badaczy w zakresie wdrażania ich pomysłów obejmuje:

  • wstępną ocenę potencjału rynkowego i możliwości uzyskania ochrony patentowej,
  • przygotowanie oferty technologicznej skierowanej do firm potencjalnie zainteresowanych wdrożeniem wynalazku,
  • budowanie sieci kontaktów z przemysłem oraz nawiązywanie wstępnych relacji biznesowych z firmami zainteresowanymi komercjalizacją danej technologii,
  • promocję oferty technologicznej PO podczas targów, konferencji oraz bezpośrednich spotkań z odbiorcami technologii,
  • dobór i realizację optymalnego sposobu komercjalizacji – poprzez licencję, sprzedaż lub spółkę spin-off – we współpracy z Twórcami i zainteresowaną firmą/inwestorem,
  • prowadzenie negocjacji z partnerem biznesowym dla ustalenia warunków komercjalizacji.

 

Publikacje do pobrania:

Komercjalizacja B + R dla praktyków

Jak skutecznie patentować

Zamówienia publiczne w zakresie działalności naukowej lub twórczej

Polityka rachunkowości w ramach komercjalizacji B+R