Strona główna

Do zakresu działań Centrum Transferu Technologii należy w szczególności:

1.koordynacja systemu i procedur komercjalizacji wyników badań i innowacji powstałych na Uczelni i przy współpracy z innymi podmiotami,

2.szukanie odbiorców rozwiązań naukowych lub wyników badań naukowych wśród podmiotów gospodarczych,

3.integracja i koordynacja badań naukowych z potrzebami gospodarki,

4.udostępnianie, aktualizacja informacji o możliwościach współpracy z podmiotami gospodarczymi,

5.pełna obsługa podmiotów gospodarczych zgłaszających się na Uczelnię w celu współpracy lub pozyskania wyników badań, ekspertyz, itp.,

6.administrowanie platformą wymiany informacji gospodarczej,

7.działania związane z tworzeniem i aktualizacją bazy danych rozwiązań i wyników prac naukowo-badawczych przewidzianych do komercjalizacji,

8.tworzenie list ekspertów pracowników Politechniki Opolskiej z różnych dziedzin,

9.nadzór nad pracami badawczymi, usługowymi i ekspertyzami realizowanymi na zlecenia jednostek gospodarczych, realizowanych przez pracowników uczelni, w formie umów zlecenia i o dzieło (tzw. pracami zleconymi),

10.koordynowanie, obsługa formalno-prawna i nadzór nad rozliczaniem umów dotyczących realizacji prac zleconych,