Strona główna

Aktualności

Zachęcamy do wydatkowania środków "z 2%"

Uprzejmie przypominamy o możliwości sfinansowania (w całości lub w części) ze środków będących w dyspozycji Centrum Transferu Technologii działań związanych z komercjalizacją wyników prac B+R, a pochodzących z tzw. „budżetu 2%”.

Katalog kosztów mogących podlegać finansowaniu w ramach 2% środków finansowych przyznanych na utrzymanie potencjału badawczego, został określony przez ustawodawcę w art. 18 ust.1, pkt 1 lit. h ustawy o zasadach finansowania nauki, obejmując: działania związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych, polegające na analizie potrzeb rynku, stanu techniki, możliwości ochrony patentowej efektów tej działalności oraz opracowaniu projektów komercjalizacji.

Zachęcamy pracowników Politechniki Opolskiej do ubiegania się o finansowanie ww. działań oraz do rozpowszechnienia niniejszej informacji pośród współpracowników.

Jednocześnie przed podjęciem decyzji o wnioskowaniu o refundację kosztów prosimy o konsultację z pracownikami Centrum Transferu Technologii (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) celem weryfikacji, czy takie finansowanie w konkretnym przypadku jest możliwe i czy potencjalny wydatek mieści się w katalogu możliwych do pokrycia kosztów.

 

Konkurs na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej 2018

Urząd Patentowy RP ogłasza XVI edycję Konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej.

Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej pracy naukowej na temat związany z własnością intelektualną, w tym z jej ochroną, zarządzaniem i marketingiem. Do Konkursu mogą być zgłaszane także prace z zakresu nauk technicznych i przyrodniczych.

Termin składania prac: 16 października 2018 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu: 16 listopada 2018 r.

Prace należy dostarczyć na adres:
Urząd Patentowy RP
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
pokój 419
z dopiskiem „konkurs na pracę”

Wszelkie dodatkowe pytania można kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowe warunki Konkursu zawarte zostały w regulaminie zamieszczonym poniżej.

Załączniki:

regulamin konkursu

formularz zgłoszeniowy

Zachęcamy do udziału!

Warm up Your Business

Zachęcamy do przystąpienia do Programu Akcelaracyjnego na najlepszy pomysł biznesowy z dziedziny energetyki pod nazwą: „Warm up Your Business with ECO & PNT”.

Pomysły można zgłaszać w trzech obszarach: rozwiązania technologiczne z zakresu energetyki, rozwiązania proekologiczne i prośrodowiskowe w branży energetycznej, jak również rozwiązania organizacyjno – marketingowe w dziedzinie energetyki.

Program akceleracyjny „Warm up Your Business with ECO & PNT” skierowany jest do wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem studentów, doktorantów, absolwentów uczelni, startupów, jak również uczniów szkół średnich.

Autorzy 10 najlepszych pomysłów wezmą udział w bezpłatnych szkoleniach oraz indywidualnych spotkaniach z mentorami. Warsztaty praktyczne z zakresu m.in. wystąpień publicznych, budowy modeli biznesowych, design thinking, komercjalizacji badań i patentów, pomogą zarówno w przygotowaniu projektu, jak i jego prezentacji przed komisją konkursową podczas gali finałowej. Do ścisłego finału zakwalifikują się trzy najlepsze pomysły, które zaprezentują się przed inwestorem.

Do wygrania w konkursie są atrakcyjne nagrody: 10 tys. zł dla studentów, doktorantów, absolwentów i startupów oraz 5 tys. zł dla uczniów szkół średnich, a także możliwość założenia spółki celowej w partnerstwie z firmą ECO i Parkiem Naukowo-Technologicznym w Opolu, jak również możliwość zgłoszenia rozwiązania technicznego w Urzędzie Patentowym RP.

Pomysły można zgłaszać do 13.04.2018 za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie: www.warmupbiznes.pl

Seminarium "Patent na sukces"

Centrum Transferu Technologii ma przyjemność zaprosić pracowników uczelni i współpracujących z Politechniką przedsiębiorców do wzięcia udziału w seminarium organizowanym przez Urząd Patentowy RP pt. „Patent na sukces”, dotyczącym szeroko rozumianej problematyki własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów własności przemysłowej oraz możliwości ich ochrony.

Seminarium, które odbędzie się w dniu 27 marca 2018 r. w godz. 9:00-14:00 w sali 43C, w budynku „Łącznik”, przy ul. Mikołajczyka 16 w Opolu ma za zadanie przybliżyć temat ochrony własności intelektualnej, w szczególności możliwości ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych na konkurencyjnych rynkach.

Zaproszeni eksperci w przystępny sposób przedstawią między innymi zagadnienia dotyczące zarządzania dobrami niematerialnymi w uczelni i przedsiębiorstwach oraz możliwości uzyskania wspólnych praw do rozwiązań powstających w ramach współpracy uczelni z przedsiębiorstwami.

Seminarium adresowane jest w szczególności do przedstawicieli świata nauki, przedsiębiorców, przedstawicieli otoczenia biznesu oraz pełnomocników przed Urzędem Patentowym.
Ogromnym atutem tego wydarzenia jest wspólne uczestnictwo różnorodnych środowisk zawodowych, a zwłaszcza przedstawicieli uczelni oraz przedsiębiorców, bez udziału których efektywna komercjalizacja własności intelektualnej nie jest możliwa. Uczestnicy uzyskają unikalną
i praktyczną wiedzę także w zakresie prowadzenia poszukiwań w światowym stanie techniki oraz budowania strategii ochrony, jak i wskazówki dotyczące procedur ochronnych – krajowej, regionalnej i międzynarodowej, w tym możliwość skorzystania z uproszczonej ścieżki w ramach programu Patent Prosecution Highway (PPH) i postępowania przed Wyszehradzkim Instytutem Patentowym (WIP).

Wiedza na temat powyższych zagadnień, zwłaszcza w zakresie ostatnich zmian prawnych w systemie własności przemysłowej, nie jest powszechnie dostępna i nie została także ujęta w dotychczas wydanych opracowaniach dotyczących ochrony dóbr niematerialnych. Organizowane seminarium będzie zatem okazją do uzyskania najnowszej wiedzy, jak i do konsultacji z ekspertami prowadzącymi poszczególne bloki tematyczne, a także umożliwi wymianę doświadczeń i zapoznanie się
z praktycznymi aspektami omawianej problematyki.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, a o rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegóły dotyczące seminarium oraz bezpośredni link do rejestracji:

https://www.uprp.pl/rejestracja/Menu05,900,27,index,pl/

Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestniczenia w seminarium.

Program seminarium

Szkolenie z zarządzania własnością intelektualną

W dniach 30.11 – 01.12.2017 r. Centrum Transferu Technologii Politechniki Opolskiej zorganizowało szkolenie dla pracowników naukowych oraz administracyjnych z zakresu zarządzania własnością intelektualną. Szkolenie prowadzili eksperci z Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej.

W imieniu Politechniki Opolskiej spotkanie otworzył prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn, wskazując na co raz większe znaczenie badań naukowych i ich komercjalizację, również w kontekście planowanych zmian ustawowych, w szkolnictwie wyższym. Uczestników powitał dyrektor Centrum Transferu Technologii dr hab. inż. Adam Niesłony, prof. PO, który przedstawił prowadzących oraz omówił program szkolenia.

W pierwszym dniu szkoleniowym zaproszeni prelegenci przedstawili zagadnienia związane z organizacją procesów komercjalizacji wyników prac B+R w uczelni wyższej oraz omówili zasady wydatkowania środków finansowych przyznanych uczelni na utrzymanie potencjału badawczego. Ponadto, uczestnicy szkolenia zapoznali się z najważniejszymi fragmentami obowiązujących na uczelni regulaminów dot. komercjalizacji. Opierając się na praktycznych przykładach szkoleniowcy zwracali uwagę na kwestie dotyczące praw i obowiązków uczelni, pracowników oraz studentów i doktorantów w zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej. W ostatniej części pierwszego dnia szkoleniowego omówiono ogólne mechanizmy komercjalizacji wyników prac B+R z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, a także szczegółowo przedstawiono konsekwencje zastosowania wybranych modeli komercjalizacji w procesie transferu technologii.

W drugim dniu szkoleniowym uwagę uczestników skupiono na tematyce legislacyjnej związanej z zarządzaniem własnością intelektualną w uczelni. Zaproszeni eksperci omówili formalno-prawne aspekty współpracy naukowo-biznesowej, w tym sposoby efektywnego nawiązywania współpracy z przedsiębiorcami przy jednoczesnej ochronie własnych interesów, wskazując na takie zagadnienia jak: rodzaje umów w transferze technologii, nabycie praw autorskich, praw własności przemysłowej, know-how oraz na aspekty praktyczne tworzenia umów licencyjnych i umów sprzedażowych. Dokładnie omówiono metody i rodzaje ochrony własności intelektualnej. Szczegółowo przedstawiono charakter prawny umowy konsorcjum oraz umowy o zachowaniu poufności jako dokumenty dające bezpieczeństwo prawne w kontekście negocjacji z inwestorami.

Za pomoc w organizacji wydarzenia serdecznie dziękujemy dziekanowi oraz pracownikom dziekanatu wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii.


Aby pobrać materiały szkoleniowe należy zalogować się do INTRANETU, a następnie kliknąć link:
https://inet.po.opole.pl/download/download.php?id=Njk2ODs4ODI4O3dwaXM=