Strona główna

W dniach 30.11 – 01.12.2017 r. Centrum Transferu Technologii Politechniki Opolskiej zorganizowało szkolenie dla pracowników naukowych oraz administracyjnych z zakresu zarządzania własnością intelektualną. Szkolenie prowadzili eksperci z Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej.

W imieniu Politechniki Opolskiej spotkanie otworzył prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn, wskazując na co raz większe znaczenie badań naukowych i ich komercjalizację, również w kontekście planowanych zmian ustawowych, w szkolnictwie wyższym. Uczestników powitał dyrektor Centrum Transferu Technologii dr hab. inż. Adam Niesłony, prof. PO, który przedstawił prowadzących oraz omówił program szkolenia.

W pierwszym dniu szkoleniowym zaproszeni prelegenci przedstawili zagadnienia związane z organizacją procesów komercjalizacji wyników prac B+R w uczelni wyższej oraz omówili zasady wydatkowania środków finansowych przyznanych uczelni na utrzymanie potencjału badawczego. Ponadto, uczestnicy szkolenia zapoznali się z najważniejszymi fragmentami obowiązujących na uczelni regulaminów dot. komercjalizacji. Opierając się na praktycznych przykładach szkoleniowcy zwracali uwagę na kwestie dotyczące praw i obowiązków uczelni, pracowników oraz studentów i doktorantów w zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej. W ostatniej części pierwszego dnia szkoleniowego omówiono ogólne mechanizmy komercjalizacji wyników prac B+R z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, a także szczegółowo przedstawiono konsekwencje zastosowania wybranych modeli komercjalizacji w procesie transferu technologii.

W drugim dniu szkoleniowym uwagę uczestników skupiono na tematyce legislacyjnej związanej z zarządzaniem własnością intelektualną w uczelni. Zaproszeni eksperci omówili formalno-prawne aspekty współpracy naukowo-biznesowej, w tym sposoby efektywnego nawiązywania współpracy z przedsiębiorcami przy jednoczesnej ochronie własnych interesów, wskazując na takie zagadnienia jak: rodzaje umów w transferze technologii, nabycie praw autorskich, praw własności przemysłowej, know-how oraz na aspekty praktyczne tworzenia umów licencyjnych i umów sprzedażowych. Dokładnie omówiono metody i rodzaje ochrony własności intelektualnej. Szczegółowo przedstawiono charakter prawny umowy konsorcjum oraz umowy o zachowaniu poufności jako dokumenty dające bezpieczeństwo prawne w kontekście negocjacji z inwestorami.

Za pomoc w organizacji wydarzenia serdecznie dziękujemy dziekanowi oraz pracownikom dziekanatu wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii.


Aby pobrać materiały szkoleniowe należy zalogować się do INTRANETU, a następnie kliknąć link:
https://inet.po.opole.pl/download/download.php?id=Njk2ODs4ODI4O3dwaXM=