CZCIONKA:
KONTRAST:

Centrum Transferu Technologii

Oferujemy m.in.:

- analizy i badania w zakresie architektury mieszkaniowej i innej
- analizy w zakresie przekształceń struktur miejskich i przestrzeni publicznej
- konsultacje projektów architektoniczno-budowlanych oraz konserwatorskich
- pomiary optyczne nieniszczącą metodą cyfrowej korelacji obrazu (System: ARAMIS SRX Professional)
- badanie betonu ultradźwiękowym urządzeniem Proceq Pundit Lab+
- badania termowizyjne obektów w różnej skali (kamery termowizyjne – VIGOCAM v50 i Testo 825)
- pomiary współczynnika przewodzenia ciepła i pojemności cieplnej materiałów budowlanych (Aparat płytowy -lambdametr - Netzsch HFM 446)

W zakresie materiałów budowlanych m.in.:

- projektowanie, otrzymywanie i badania cech fizycznych i właściwości fizyko-chemicznych nowoczesnych materiałów kompozytowych dla budownictwa, w tym betonów wysokowartościowych, samozagęszczalnych i betonów do robót podwodnych
- badania reologiczne mieszanek betonowych, zapraw i zaczynów cementowych, modyfikacja właściwości reologicznych mieszanek betonowych przy wykorzystaniu dodatków mineralnych i domieszek chemicznych
- opracowywanie nowych technologii materiałów budowlanych z wykorzystaniem mineralnych surowców naturalnych i odpadowych

W zakresie zagadnień dot. dróg i mostów m.in.:

- analizę statyczną i dynamiczną konstrukcji mostowych, przystosowywanie istniejących obiektów mostowych do aktualnych wymagań norm krajowych i europejskich oraz mostów kolejowych do dużych prędkości
- analizę doświadczalnś i obliczeniową mostów gruntowo-stalowych
- badania nad zastosowaniem materiałów kompozytowych GFRP w konstrukcjach mostowych
- badania modelowe mostów
- programy rewitalizacji zabytkowych obiektów mostowych
- prace z zakresu programowania optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych obiektów mostowych z zastosowaniem analiz symulacyjnych

W zakresie zagadnień dot. geotechniki i geodezji m.in.:

- metody numeryczne w analizie zagadnień geotechnicznych
- nowoczesne techniki wzmacniania podłoża
- zabezpieczenia wyrobisk przed zagrożeniami gazowymi
- projektowanie zwiększenia stateczności skarp z zastosowaniem zmodyfikowanych konstrukcji gabionowych
- badania nieniszczące konstrukcji inżynierskich
- laserowe pomiary skaningowe 3D
- pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów inżynierskich wraz z analizą
- analizę deformacji powierzchni terenu, wywołanych działalnością górniczą
- analizę drgań gruntu wywołanych transportem oraz działalnością przemysłową, pod kątem wpływu na obiekty budowlane i ludzi
- sprawdzanie i obliczanie stateczności skarp i nasypów

W zakresie dot. procesów budowlanych, organizacji w budownictwie i ochrony środowiska m.in.:

- rzeczoznawstwo, poradnictwo, ekspertyzy z zakresu organizacji procesu budowlanego, analizy i kalkulację kosztów; kosztorysy ofertowe, harmonogramy robót
- pomiary charakterystyk przepływów i analizy spalin
- badania szczelności przewodów kominowych i wentylacyjnych
- ocenę prawidłowości funkcjonowania urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i konstrukcji przewodów kominowych
- badania ogniowe kominów i innych konstrukcji budowlanych
- doradztwo z zakresu przygotowania procedur przetargowych i specyfikacji w trybie ustawy o zamówieniach publicznych
- opracowania programów i koncepcji budowy i modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków wraz z analizami ekonomicznymi
- opracowania Studiów Wykonalności przedsięwzięć inwestycyjnych
- opracowania Prognoz Oddziaływania na Środowisko do programów, planów generalnych, regionalnych i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
- opracowania Raportów Oddziaływania na Środowisko dla przedsięwzięć inwestycyjnych

W zakresie dot. diagnostyki i badania konstrukcji budowlanych m.in.:

- diagnostykę, rekonstrukcje oraz wzmacnianie konstrukcji stalowych i żelbetowych
- doświadczalne oceny stateczności i nośności belek stalowych i żelbetowych
- obliczenia stateczność i nośności zimnogiętych cienkościennych płatwi dachowych i rygli ściennych
- obliczenia stateczności i nośności ram pełnościennych hal z zmiennymi na długości przekrojami poprzecznymi słupów i rygli
- obliczenia statyczno wytrzymałościowych konstrukcji budowlanych i przemysłowych
- rzeczoznawstwo budowlane w zakresie oceny stanu technicznego obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego
- opracowywanie projektów budowlanych
- wykonywanie obliczeń analitycznych i numerycznych statyki, stateczności i dynamiki konstrukcji powłokowych (chłodnie kominowe, kominy żelbetowe, stalowe)