Strona główna

Poszczególne pozycje kosztorysu przy kalkulowaniu kosztów pracy zleconej obejmują:

 

Lp.

Wyszczególnienie kosztów

Symbol

1

Wynagrodzenie bezpośrednie, w tym:    

a) honoraria

b) wynagrodzenie bezosobowe    

Wb

H

Wbo

2

Składka ZUS od wynagrodzeń, w tym:

a)honorariów

b)wynagrodzeń bezosobowych

Nwb

Nh

Nwbo

3

Aparatura naukowo-badawcza specjalna zaliczana do środków trwałych oraz programy komputerowe zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych

Ap

4

Materiały i wyposażenie

M

5

Usługi obce

Uo

6

Delegacje krajowe

D

7

Koszty współpracy z zagranicą

WZ

8

Inne koszty bezpośrednie

I

I

Koszty bezpośrednie ogółem

(suma od poz. 1 do poz. 8 )

Kb

II

Koszty pośrednie ….. „n” …. %

(od poz. I minus poz. 3)

Kp

III

Razem   koszty własne

(suma poz. I + poz. II )

Kw

IV

Zysk ….. „z” …..% (od   poz. III)

Z

V

KOSZTY OGÓŁEM    (wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy - suma poz. III +   poz. IV)

Ko

VI

Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy

Ko + VAT

 

Ujęte we wzory poszczególne pozycje kosztów kształtują się następująco:

Wb = H + Wbo

Nwb = Nh + Nwbo

Kb = Wb + Nwb + Ap + M + Uo + D + WZ + I

Kp = (Kb - Ap) × „n”

Kw = Kb + Kp

Z = Kw × „z”

Ko = Kw + Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjaśnienie poszczególnych pozycji kosztorysowych:

I. Koszty bezpośrednie (Kb) w skład których wchodzą:

1. Wynagrodzenia bezpośrednie (Wb), które obejmują:

- honoraria (H)związane z indywidualną działalnością twórczą o charakterze naukowym, chronioną prawem autorskim i wypłacane na podstawie zawartej umowy o dzieło,

- bezosobowy fundusz płac (Wbo) związany z wykonywaniem prac pomocniczych, które ze względu na specyfikę nie mogą być wykonane przez pracowników jednostki w ramach swych zakresów czynności lecz na podstawie umowy o świadczenie usług lub umowy o dzieło. Przy ustalania wynagrodzenia dla wykonawców pracy zleconej w zakresie honorariów lub bezosobowego funduszu płac można posługiwać się godzinową stawką wynagrodzenia dla pracowników Politechniki Opolskiej względnie kwotą umowną. Godzinowe stawki wynagrodzenia określa Rektor Politechniki Opolskiej w stosownym zarządzeniu. Kalkulacja wysokości wynagrodzenia powinna uwzględniać pracochłonność wykonywanych zadań oraz okres udziału poszczególnych wykonawców przy realizacji pracy zleconej.

2. Składka na ubezpieczenie społeczne ZUS (Nwb), w tym:

- składka na ubezpieczenie społeczne od honorariów (Nh),

- składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń bezosobowych (Nwbo).

Wysokość składki na ubezpieczenie społeczne podawana jest przez Kwestora Politechniki Opolskiej.

3. Koszty zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej specjalnej zaliczanej do środków trwałych oraz koszty zakupu programów komputerowych zaliczanych do wartości niematerialnych i prawnych( Ap). Koszty te uwarunkowane są wykonaniem zadań objętych pracą zleconą. Kryteria ustalania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych określane są w polityce rachunkowości Politechniki Opolskiej

W przypadku wytworzenia aparatury lub stanowiska badawczego w opisie planowanych kosztów należy uwzględnić sumarycznie:

- koszty związane z zakupem części składowych stanowiska badawczego ( mogą dotyczyć środków trwałych i materiałów),

- koszty podzespołów stanowiska badawczego zlecone do wykonania przez wykonawców spoza Uczelni,

- inne poniesione nakłady, które doliczone zostaną do wartości aparatury na przykład koszty transportu, koszty ubezpieczenia, opłaty celne, koszty związane z przeprowadzonymi operacjami bankowymi itp.

Przy rozliczaniu kosztów budowy stanowiska badawczego faktury zakupowe w opisie obok numeru realizowanej umowy powinny mieć adnotację, iż dotyczy to „aparatury naukowo-badawczej o nazwie ……”. Wszystkie zakupione elementy (nawet drobne jak śruby, wkręty, itp.) należy zaliczyć do kosztów wytworzenia aparatury naukowo-badawczej.

4. Materiały i wyposażenie (M) obejmują koszty zakupu materiałów niezbędnych dla zrealizowania zadań objętych pracą zleconą
i podlegających całkowitemu zużyciu w trakcie jej realizacji a także koszty zakupu przedmiotów nietrwałych tj. wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych. Niniejsza pozycja nie obejmuje kosztów związanych z typowym wyposażeniem jednostki, w tym mebli oraz sprzętu AGD.

5.   Usługi obce (Uo) są kosztami usług świadczonych na rzecz pracy zleconej przez podmiot zewnętrzny w stosunku do Uczelni będącej miejscem realizacji pracy. Obejmują wszystkie wydatki płacone na podstawie rachunków (faktur VAT). Mogą dotyczyć usług wydawniczych i fotograficznych, kosztów tłumaczenia tekstów, prac obliczeniowych i programistycznych, ankietyzację, wykonanie stanowisk laboratoryjnych, uzupełniających badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych, budowę modelu lub prototypu, a także kosztów wynajęcia (dzierżawy) aparatury spoza Politechniki Opolskiej.

Koszty usług obcych nie mogą obejmować kosztów obsługi administracyjno-finansowej oraz przeglądów i napraw aparatury udostępnionej do realizacji pracy zleconej.

Szczególnym przypadkiem zaliczanym do usług obcych jest zakup oprogramowania, które ma wartość środka trwałego ustalonego
w polityce rachunkowości Politechniki Opolskiej, ale okres jego używalności nie przekracza jednego roku. Taki przypadek może wystąpić przy zakupie oprogramowania symulacyjnego. Sprzedawca powinien w tym przypadku zaznaczyć na fakturze, iż oprogramowanie (lub jego licencja) jest ważna do jednego roku. W opisie tej faktury należy zaznaczyć tę właściwość i zakwalifikować koszty do usług obcych.

6. Delegacje krajowe (D) obejmują wszystkie wyjazdy krajowe związane z udziałem w konferencjach, sympozjach, zjazdach, badaniach terenowych, kwerendy itp. pod warunkiem, że są związane z zakresem rzeczowym pracy zleconej.

7. Koszty współpracy z zagranicą (Wz) powinny być ściśle związane z zakresem rzeczowym pracy zleconej i dotyczyć osób ujętych w imiennym wykazie wykonawców. Obejmują koszty podróży służbowych zagranicznych i koszty przyjazdu zagranicznych wykonawców pracy zleconej.

8. Inne koszty bezpośrednie (I) mogą dotyczyć kosztów wydania publikacji, kosztów eksploatacji zastosowanej aparatury naukowo-badawczej a także amortyzację.

9. Narzut kosztów pośrednich (Kp) dotyczy części kosztów ogólnych działalności jednostki, odnoszących się do pracy zleconej
i obejmuje między innymi koszty obsługi administracyjno-finansowej prac zleconych, koszty transportu, opłaty administracyjne
i manipulacyjne, koszty ubezpieczeń majątkowych, dostawy energii i innych mediów, remonty bieżące maszyn, urządzeń
i pomieszczeń, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, utrzymanie czystości i dozoru urządzeń i pomieszczeń itp.

10. W pracach zleconych od kosztów własnych (Kw) naliczany jest zysk (Z) w wysokości określonej wskaźnikowo uchwałą Senatu Politechniki Opolskiej. Obowiązująca stawka zysku podana jest w tabeli nr 1.

Z dniem 1 stycznia 2006 r. usługi naukowo-badawcze (symbol PKWiU – 73), do których zaliczamy badania naukowe (NB) i prace rozwojowe (BR) podlegają opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 22 %. Usługi badawcze (BU) do których zaliczamy między innymi ekspertyzy, analizy i oceny podlegają opodatkowaniu stawką podstawową w wysokości 22 %, którą stosuje się w razie braku stawki preferencyjnej albo stawki zwolnionej.

Opodatkowanie prac zleconych podatkiem od towarów i usług (VAT) uprawnia do odliczenia tego podatku od zakupów dokonanych celem realizacji pracy zleconej. Warunkiem odliczenia podatku VAT jest jednoznaczne określenie źródła finansowania to znaczy że raz przyporządkowany zakup nie może być przeksięgowany do rozliczenia innych zadań. W związku z powyższym
w kalkulacjach wynikowych do prac zleconych należy wpisać z faktur zakupowych kwoty netto. Faktury zakupowe dotyczą materiałów
i wyposażenia (M) oraz usług obcych (Uo). W opisie tych faktur powinna być adnotacja: „podatek VAT do odliczenia”.

 

Tabela nr 1

Stawki narzutu kosztów pośrednich i zysku stosowanych w umownych i bezumownych pracach zleconych

 

Lp.

Rodzaj pracy zleconej

Symbol pracy zleconej

Narzut kosztów pośrednich („n” w %)

Stawka zysku

(„z” w %)

Postanowienia specjalne

1

Badania naukowe - prace wykonywane na podst. umów i porozumień 

NB

15

15

W uzasadnionych przypadkach na wniosek kierownika projektu za zgoda dziekana, narzut kosztów pośrednich lub stawka zysku mogą zostać zmienione do wysokości uzgodnionej ze zleceniodawcą za zgoda Rektora z zastrzeżeniem, że wysokość zysku, a także narzut kosztów posrednich nie moga być niższe niż 5%.

2

Prace rozwojowe - prace o charakterze usługowym i ekspertyzowym

BR

10

15

3

Usługi badawcze - prace realizowane w ramach umów wdrożeniowych

BU

10

15

Podstawy prawne ustalania stawek narzutu kosztów pośrednich oraz zysku:

1) Uchwała nr 122 senatu Poliechniki opolskiej z dnia 31 maja 2017r. w sprawie wysokości zysku, narzutu kosztów pośrednich oraz zadad rozliczania kosztów pośrednich w projektach realizowanych w różniych rodzajach działalności w Politechnice Opolskiej. Na podstawiem art. 62 ust. 1 z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j.:Dz.U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) w związku z rozporzadzeniem Rady ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1533).

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 41/2000 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 20 listopada 2000 r.
w sprawie wprowadzenia systemu ekonomiczno-finansowego Politechniki Opolskiej – wpływy z prac zleconych tj. narzut kosztów pośrednich oraz zysk pozostają w podstawowej jednostce organizacyjnej, pomniejszone o 20% od naliczanych kosztów   pośrednich. Środki z tytułu pomniejszenia pokrywają koszty administracyjno-finansowe jednostek centralnych związane
z obsługą działalności badawczej.