CZCIONKA:
KONTRAST:

Centrum Transferu Technologii

Oferujemy m.in.:

- analizę sygnałów elektroencefalograficznych
- wykorzystyanie sygnałów elektroencefalograficznych na potrzeby procesów sterowania obiektami rzeczywistymi
- filtracj sygnałów biomedycznych, w tym sygnału elektroencefalograficznego
- pomiary sygnałów elektroencefalograficznych metodą nieinwazyjną
- diagnostykę stopnia zawilgocenia i zestarzenia układów izolacji urządzeń wysokiego napięcia (np. transformatorów energetycznych mocy), w tym szczególnie izolacji syconej cieczami dielektrycznymi
- badania próbek materiałów elektrotechnicznych pod kątem oceny stopnia ich zużycia na skutek oddziaływania czynników obecnych podczas eksploatacji, w tym szczególnie zmian starzeniowych
- badania właściwości elektrostatycznych ciekłych dielektryków (czyste węglowodory, oleje mineralne, estry naturalne i syntetyczne, paliwa płynne) w układzie przepływowym z rurką pomiarową oraz wirującej w cieczy tarczy
- diagnostykę wysokonapięciowych układów izolacyjnych w urządzeniach elektroenergetycznych
- badania wibroakustyczne urządzeń elektroenergetycznych
- klasyfikację i rozpoznawanie form wyładowań niezupełnych rejestrowanych metodą emisji akustycznej
- ocenę wpływu parametrów fizykochemicznych cieczy elektroizolacyjnych na deskryptory charakteryzujące sygnały emisji akustycznej
- pomiary i analizę wyładowań niezupełnych metodą elektryczną, UHF oraz z wykorzystaniem cewek Rogowskiego
- badania i ocenę jakości energii elektrycznej
- badania olejów mineralnych modyfikowanych fullerenami C60, tlenkami metali i innymi nanocząstkami
- badania w zakresie energii odnawialnej, głównie energii wiatrowej (badania infradźwięków, drgania turbin wiatrowych)
- badania w zakresie optymalizacji zużycia energii elektrycznej w oczyszczalniach ścieków
- diagnostykę stanów sieci elektroenergetycznych
- projektowanie układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
- tworzenie matematycznych modeli systemów automatyki zabezpieczeniowej
- komputerowe wspomaganie badań stanów przejściowych w obwodach wejściowych układów automatyki zabezpieczeniowej
- komputeryzację procesów pomiarowych szybkozmiennych przebiegów przejściowych w układach elektroenergetycznych
- projektowanie i badanie aparatury pomiarowej do kontroli procesów konwersji energii
- projektowanie i konstrukcję aparatury pomiarowej wykorzystującej zaawansowane metody przetwarzania sygnałów cyfrowych
- wykonywanie ekspertyz w zakresie analizy sygnałów biomedycznych, w szczególności sygnału elektroencefalograficznego
- diagnostykę stopnia zawilgocenia oraz zestarzenia próbek izolacji celulozowo-olejowej lub aramidowo-olejowej urządzeń energetyki zawodowej, w tym głównie transformatorów energetycznych mocy
- analizę sygnałów cyfrowych z wykorzystaniem oprogramowania MATLAB, w tym: analizy czasowe, częstotliwościowe, falkowe
- symulacje propagacji sygnałów akustycznych, CFD, przepływów ciepła z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych
- określanie podatności na elektryzacje ciekłych dielektryków z wykorzystaniem pomiarów prądu elektryzacji oraz modeli matematycznych elektryzacji strumieniowej
- analizy modelowe zjawiska elektryzacji strumieniowej na granicy kontaktu fazy stałej i ciekłej
- wykonywanie specjalistycznych pomiarów diagnostycznych i ekspertyz dotyczących oceny stanu technicznego transformatorów elektroenergetycznych
- wykonywanie ekspertyz dotyczących oceny stanu technicznego układów izolacyjnych urządzeń elektrycznych niskiego i wysokiego napięcia
- wykonywanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznych niskiego napięcia
- wykonywanie pomiarów i ekspertyz z zakresu badań wibroakustycznych urządzeń elektrycznych
- wykonywanie pomiarów poziomu ciśnienia akustycznego generowanego do otoczenia przez pracujące urządzenia elektryczne
- wykonywanie pomiarów sygnałów niskiej częstotliwości, w tym infradźwięków turbin wiatrowych
- wykonywanie ekspertyz dotyczących przyłączania małych i dużych źródeł OZE do krajowego systemu elektroenergetycznego
- opracowywanie planów rozwoju sieci przesyłowej w systemie elektroenergetycznym
- badanie i analizę rozpływu mocy w sieciach elektroenergetycznych
- badania oraz analizę strat mocy i energii w sieciach i systemie elektroenergetycznym
- projektowanie nowoczesnych rozwiązań automatyki zabezpieczeniowej
- wykonywanie pomiarów i analizę parametrów jakości energii elektrycznej
- projektowanie i budowę rozproszonych systemów pomiarowo-transmisyjnych
- wykonywanie obliczeń numerycznych, symulacyjnych, predykcyjnych procesów przemysłowych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych
- projektowanie zaawansowanych algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów do dedykowanej aparatury pomiarowej
- projektowanie urządzeń wykorzystujących zjawiska elektroadhezji
- pomiary spektroskopowe w zakresie UV-VIS-NIR (200 nm – 1100 nm)