CZCIONKA:
KONTRAST:

Centrum Transferu Technologii

WEAiI

Laboratorium to przeznaczone jest do:

- badania transformatorów i dławików pracujących przy częstotliwościach technicznych, jak i podwyższonych (do 25 kHz) o mocach do 40 kVA,
- badania materiałów magnetycznych, w tym: wyznaczanie charakterystyk magnesowania materiałów ferromagnetycznych oraz wyznaczanie strat histerezowych i wiroprądowych,
- badania charakterystyk pracy łożysk magnetycznych.

W laboratorium Akademii RedHat prowadzone są zajęcia z obsługi i administracji systemu operacyjnych Linux. W pierwszym etapie studenci nabywają umiejętność podstawowej obsługi systemu RedHat Linux. Na bazie tych informacji rozwijają swoje umiejętności korzystając oficjalnego licencjonowanego środowiska szkoleniowego i podręczników. Kolejnym etapami jest administracja bezpieczeństwem systemów i konfiguracją usług sieciowych jak również rozwiązań rozproszonych.

Laboratorium dydaktyczne, które wyposażone jest m.in. w: aparat EKG, aparat USG, mostek LRC, tester Rigel. Urządzenia pozwalają studentom na zapoznanie się z działaniem podstawowej aparatury wykorzystywanej w diagnostyce medycznej oraz ze zjawiskami fizycznymi w nich wykorzystywanymi.

W laboratorium tym istnieje możliwość wykonania badań nagrzewania indukcyjnego różnego rodzaju materiałów oraz badania akceleratorów szynowych. Laboratorium jest wyposażone w nagrzewnicę indukcyjną o mocy 20 kW, układ chłodzący typu chiller, kamerę termowizyjną, narzędzia do formowania cewek z rurek miedzianych, trzy rodzaje akceleratorów, zasilacz impulsowy do akceleratorów, oscyloskopy, cewki Rogowskiego, pirometry oraz zasilacze prądu stałego.

Laboratorium grafiki komputerowej.

W laboratorium grafiki komputerowej odbywają się zajęcia z przedmiotów Grafika komputerowa oraz Zaawansowane zagadnienia grafiki komputerowej.
W laboratorium odbywają się także seminaria Studenckiego Koła Naukowego "Pixel", zrzeszającego studentów interesujących się grafiką komputerową.

Laboratorium jest wyposażone w oprogramowanie służące do edycji grafiki wektorowej i rastrowej (CorelDRAW, Gimp, Inkscape) oraz trójwymiarowej (Blender). Ponadto w laboratorium zainstalowane jest oprogramowanie graficzne pozwalające na realizację zagadnień:

Laboratorium dydaktyczne, które wyposażone jest m.in. w następujące stanowiska: stanowisko do badania nagrzewania torów prądowych aluminiowych i miedzianych oraz wybranych aparatów elektrycznych osłoniętych i nieosłoniętych, stanowisko do konfiguracji

W laboratorium Automatyzacji i Sterowników Programowalnych znajduje się 8 stanowisk z nowoczesnym sprzętem oferowanym przez firmę Schneider Electric. Są to stanowiska zawierające sterowniki programowalne, dotykowe panele operatorskie i układy napędowe.

Program Akademii Sieciowej Cisco jest nowoczesnym programem kształcenia specjalistów w dziedzinie sieci komputerowych rozwijanym pod patronatem firmy Cisco Systems. Cisco Systems to jedno z największych amerykańskich przedsiębiorstw informatycznych. Firma jest liderem na świecie w produkcji komputerowego sprzętu sieciowego.

Celem programu Akademii Cisco jest przygotowanych specjalistów do obsługi sieci teleinformatycznych i przygotowanie uczestników do zdania egzaminu zawodowego Cisco CCNA (Cisco Certified Network Associate). CCNA jest podstawowym stopniem w systemie certyfikatów Cisco,

Laboratorium dydaktyczno - badawcze, w którym realizowane są ćwiczenia praktyczne i komputerowe z przedmiotów: podstawy elektroenergetyki, systemy elektroenergetyczne, sieci elektroenergetyczne, dynamika pracy systemów elektroenergetycznych.

 Laboratorium energoelektroniki wyposażone jest w podstawowe moduły (multimetry, oscyloskopy cyfrowe, generatory przebiegów funkcyjnych, przetworniki pomiarowe napięcia i prądu, mostki tranzystorowe oraz grupy pojedynczych zaworów półprzewodnikowych) umożliwiające przeprowadzenie procesu dydaktycznego z podstaw energoelektroniki. Wymienione wyżej wyposażenie pozwala na:

Laboratorium dydaktyczne wyposażone w moduły ewaluacyjne raspberry pi, umożliwiające pracę z systemami wbudowanymi, konstruowanymi w oparciu o narzędzia Buildroot oraz Yocto z przeznaczeniem do zastosowań kontrolno-pomiarowych, w obszarze uwzględniającym w szczególności zagadnienia badania jakości energii elektrycznej oraz zakłócenia EMC.

 

Jest to laboratorium dydaktyczne, w którym studenci zapoznają się z działaniem wybranych układów mechatronicznych. Znajdują się w nim następujące stanowiska:

Laboratorium elektrotechniki i elektroniki samochodowej posiada specjalistyczne stanowiska umożliwiające prowadzenie procesu dydaktycznego - wykonywanie ćwiczeń przez studentów.

Laboratorium Centrum, IT Lab wyposażone jest w aparaturę naukowo-badawczą oraz sprzęt komputerowy, które mogą być wykorzystywane do realizacji prac badawczych związanych z wizualizacją procesów technologicznych oraz do różnego rodzaju projektów obliczeniowych.

Laboratorium robotyki wyposażone jest w trzy manipulatory firmy FANUC - wiodącego światowego producenta robotów przemysłowych. Manipulatory w laboratorium robotyki znajdują się w zabezpieczonej ogrodzeniem strefie bezpieczeństwa. Wszystkie manipulatory są programowane w taki sam sposób i wszystkie są sterowane za pomocą tego samego typu sterownika - R30iA. Tak więc po krótkim wprowadzeniu studenci są w stanie realizować swoje własne pomysły na wybranym przez siebie typie manipulatora. Manipulatory typu LR MATE 200iC oraz ARC MATE 100iC są typowymi manipulatorami o sześciu stopniach swobody bardzo często spotykanymi w przemyśle. LR MATE 200iC dodatkowo wyposażony jest w system wymiany chwytaków pneumatycznych pozwalający na korzystanie w programie z chwytaka dwupalcowego, trójpalcowego lub z ssawki.

Pracownia badań materiałowych wyposażona jest w stanowisko do badania elektryzacji ciekłych dielektryków w układzie przepływowym z rurką pomiarową oraz z wirującą w cieczy tarczą.

Laboratorium dydaktyczno - badawcze, w którym realizowane są ćwiczenia praktyczne i komputerowe z przedmiotów: automatyka zabezpieczeniowa i komputerowe metody badania urządzeń elektrycznych.

Laboratorium maszyn elektrycznych zawiera wyposażenie umożliwiające wykonanie pomiarów i szerokich analiz wszystkich najczęściej spotykanych w przemyśle przetworników elektromechanicznych oraz transformatorów. Na wyposażeniu laboratorium znajdują się: maszyny indukcyjne - jedno i trójfazowe, maszyny synchroniczne - klasyczna i z magnesami trwałymi PMSM, maszyna prądu stałego i uniwersalna oraz silnik dwubiegowy.

Pracownia diagnostyki izolacji urządzeń wysokich napięć wyposażona jest w specjalistyczny i mobilny sprzęt pomiarowy, który w głównej mierze wykorzystywany jest do kompleksowe oceny stanu technicznego transformatorów elektroenergetycznych o różnej mocy oraz poziomach napięć znamionowych.

Laboratorium to przeznaczone jest do:


- wyznaczania wartości współczynnika absorbcji swoistej (ang. Specific Absorption Rate SAR),
- badanie odporności urządzeń elektrycznych na zaburzenia przewodzone,
- wyznaczania wartości pola elektromagnetycznego w zakresie częstotliwości 5 Hz - 400 kHz,

W laboratorium dydaktycznym z techniki mikroprocesorowej i robotów mobilnych realizowane są zajęcia z techniki mikroprocesorowej i procesorów sygnałowych oraz projekty z robotów mobilnych i sterowania robotów dla studentów kierunku Automatyka i Robotyka. Laboratorium obejmuje również programowanie procesorów sygnałowych. Wyposażone jest w zestawy uruchomieniowe z procesorami sygnałowymi oraz stanowiska komputerowe. Laboratorium służy do edukacji studentów pod kątem umiejętności programowania mikrokontrolerów w tym DSP. W laboratorium studenci zapoznają się z podstawowymi środowiskami do programowania procesorów DSP. W laboratorium znajduje się także tor do testowania małych robotów mobilnych, stanowiska do programowania robotów humanoidalnych NAO oraz stanowisko badawcze interakcji człowiek-maszyna.

Na wyposażeniu laboratorium znajduje się nowoczesny zespół napędowy z serwonapędem z przeznaczeniem do pomiarów dynamicznych oraz silnik krokowy z niskoluzową przekładnią planetarną do badań charakterystyk statycznych maszyn elektrycznych. Aktualnie rozbudowie ulega część napędowa o dodatkowy układ serwonapędu obciążającego wraz z układem zwrotu energii do sieci zasilającej. Układ pomiarowo/sterujący oparto o wielokanałowe karty National Instruments z matrycą dysków i autorskie oprogramowanie napisane w środowisku LabView. Aparatura w postaci programowalnych zasilaczy DC i trójfazowego źródła napięcia (Chroma) w połączeniu z momentomierzami tensometrycznymi i enkoderami, pozwalają na zasilenie i przeprowadzenie precyzyjnych pomiarów różnych przetworników elektromechanicznych.

W laboratorium studenci, pod okiem prowadzącego zajęcia, symulują podstawowe układy elektryczne. Do symulacji obwodów wykorzystywane są dwa pakiety: Pspice oraz LTspice. Symulacje dotyczą następujących zagadnień:

Laboratorium dydaktyczne, przeznaczone do prowadzania ćwiczeń praktycznych z przedmiotów Inżynieria Materiałowa oraz Nowoczesne Materiały w Technologiach OZE dla studentów pierwszego stopnia studiów na kierunkach: Elektrotechnika, Automatyka  i Robotyka, Technologie Energetyki Odnawialnej.

Prezentowane laboratorium badawcze zawiera wyposażenie umożliwiające prowadzenie badań charakterystyk silników i napędów elektrycznych. Na wyposażeniu laboratorium znajduje się chłodzona cieczą hamownica proszkowo-wiroprądowa firmy Magtrol o zakresie 10 Nm wraz z układem sterującym i aparaturą pomiarową. Dodatkowo w laboratorium znajduje się wysokoczęstotliwościowy falownik o quasi-prostokątnym napięciu wyjściowym.

Laboratorium Napędu Elektrycznego jest laboratorium dydaktycznym realizującym ćwiczenia laboratoryjne w zakresie napędu maszyn i robotów oraz napędów przekształtnikowych.

Wyposażenie Pracowni Techniki Wysokich Napięć i Laboratorium Napięć Udarowych umożliwia wykonywanie pomiarów powietrznych i olejowych układów izolacyjnych przy napięciu stałym (do 120 kV) i przemiennym (do 110 kV) oraz badania izolacji powietrznej za pomocą generatora napięć udarowych Marksa (LI do 700 kV). Istnieje również możliwość badania wyładowań elektrycznych zupełnych i niezupełnych w różnych układach elektrod generowanych w cieczach elektroizolacyjnych przy wykorzystaniu metody spektrofotometrii optycznej, emisji akustycznej, elektrycznej, termowizyjnej i UHV.

Prezentowane laboratorium badawcze komputerowe zostało gruntownie zmodernizowane w roku 2017. Sala posiada dostęp do sieci Ehternet/WiFi, jest wyposażona w rzutnik oraz 18 nowych stanowisk komputerowych, na których zainstalowane zostało oprogramowanie takie jak Matlab, LabVIEW. Dodatkowo możliwe jest skorzystanie z oprogramowania do obliczeń pól magnetycznych, elektrostatycznych jak i również tworzenia dokumentacji elektrycznych oraz do projektowania układów napędowych. Laboratorium wykorzystywane jest w badaniach naukowych, szczególnie do obliczeń systemach rozproszonych.

Laboratorium elektrotechniki wyposażone jest w analogowe i cyfrowe mierniki do pomiaru napięcia i prądu, watomierze, częstościomierze, generatory, oscyloskopy 2 i 4-kanałowe. W laboratorium pokazujemy i uczymy studentów jak wiedza teoretyczna z elektrotechniki pozyskana na wykładach i ćwiczeniach przekłada się na umiejętność łączenia obwodów elektrycznych, wykonywania pomiarów i interpretacji otrzymanych wyników. Prowadzone tam zajęcia dotyczą wybranych zagadnień z elektrotechniki. Studenci pod okiem osoby prowadzącej badają:

Laboratorium dydaktyczne, które wyposażone jest m.in. w urządzenia do wytwarzania i pomiarów wysokich napięć zmiennych (do 110 kV) oraz stałych (do 110 kV). W ramach prowadzonego procesu dydaktycznego prowadzone są zajęcia z zakresu szerokorozumianej techniki wysokich napięć, w szczególności w zakresie wytrzymałości powietrznych i olejowych układów izolacyjnych. Laboratorium wyposażone jest w trzy celki pomiarowe wysokiego napięcia, w których umieszczone są transformatory probiercze 230/110000 V/V umożliwiające zasilanie badanych przez studentów rzeczywistych i modelowych układów izolacyjnych urządzeń elektroenergetycznych.

Serwery HPC Wydziałowego Centrum Obliczeniowego oferują możliwość implementacji i testowania algorytmów i aplikacji współbieżnych na platformach tej samej klasy co instalowane w najnowocześniejszych centrach obliczeniowych świata.

W laboratorium BCI prowadzone są badania z zakresu technologii mózg-komputer. Studenci kierunku inżynieria biomedyczna mogą realizować prace inżynierskie na bazie sprzętu, w który to wyposażane jest Laboratorium BCI. Ponadto członkowie koła naukowego bioinżynierów realizują w nim badania związane z technologią mózg-komputer. Wyposażenie laboratorium pozwala na akwizycję, analizę oraz zastosowanie w procesach sterowania sygnałów EEG. Analiza sygnałów odbywa się w oparciu o środowisko Matlab.

Laboratorium dydaktyczne, które wyposażone jest m.in. w następujący sprzęt: trzy pulpity laboratoryjne umożliwiające konfigurację obwodów sieciowych sieci nN pracujących w konfiguracjach TN-C, TN-C-S, TN-S, TT; induktorowy miernik rezystancji uziomów IMU; induktorowe mierniki rezystancji izolacji, 250V, 500V, 1000V, 2500V; miernik rezystancji izolacji MIC-1000; miernik impedancji pętli zwarcia MZC-303E, miernik wyłączników różnicowoprądowych – MPR-120, miernik rezystancji uziomów MRU-200, miernik parametrów instalacji elektrycznych – MPI-520, tester kolejności faz, wymuszalnik prądowy, program do tworzenia protokołów pomiarowych – Sonel PE5.

Laboratorium pozwala na tworzenie rysunków 2D i 3D w programie AutoCAD oraz modeli parametrycznych z wykorzystaniem Autodesk Inventor.
Na zajęciach studenci poznają zasady tworzenia grafiki inżynierskiej, w szczególności rysunku warsztatowego, modelowania brył oraz renderingu.

Mobilne laboratorium infradźwięków i badań wibroakustycznych wyposażone jest urządzenia pomiarowe typu PULSE firmy Bruel&Kjael. Na stanie laboratorium są m.in. akcelerometry jedno i trójosiowe, szerokopasmowe mikrofony pomiarowe, kalibratory drgań i dźwięku, młotek udarowy, osłony przeciwwietrzne z podstawami do pomiarów hałasu turbin wiatrowych, specjalistyczne oprogramowanie firmy Bruel&Kjael do rejestracji i analizy zmierzonych sygnałów wibroakustycznych, akustycznych i infradźwięków. Aparatura pozostająca na stanie laboratorium umożliwia rejestrację i analizę sygnałów w zakresie od ok. 0,07 Hz do 51,2 kHz.

Laboratorium dydaktyczne, które wyposażone jest w stanowiska do: badania efektywności i wyznaczania charakterystyk baterii słonecznej, badania zestawu ogniw fotowoltaicznych, badania porównawcze ogniw fotowoltaicznych mono- i polikrystalicznych, badania efektywności kolektora słonecznego, badania absorpcji ciepła przez różne typy kolektorów słonecznych, badanie termogeneratora półprzewodnikowego, badania pompy cieplnej, badania efektu Peltiera, badania silnika Stirlinga wraz z interfejsem i oprogramowaniem komputerowym, wyznaczania charakterystyk zestawu bateria słoneczna - ogniwo paliwowe typu PEM, wyznaczania charakterystyk zestawu elektrolizer - ogniwo paliwowe typu PEM, badania przewodności cieplnej różnych materiałów, badanie elektrowni wiatrowej.

Głównym trzonem laboratorium zintegrowanych systemów zarządzania są systemy klasy ERP: SAP Business One oraz Navireo. Podczas zajęć w tym laboratorium studenci mają możliwość poznania oraz zasymulowania pracy z różnego rodzaju danymi występującymi we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa. Studenci poznają i uczą się kontrolować procesy biznesowe występujące w rzeczywistych przedsiębiorstwach oraz programować w języku ABAP, który pozwala tworzyć rozwiązania do zarządzania korporacjami.

Pracownia elektroniki wyposażone jest w sprzęt do lutowania mikrofalowego (Quick), prac lutowniczych (odsysacz elektroniczny, hot-air Quick), mikroskop do diagnostyki i montażu elementów SMD, stację WDS-700 z mikroskopem do prac BGA.

Laboratorium dydaktyczne, które wyposażone jest w 8 stanowisk dydaktycznych produkcji Micro. Każde ze stanowisk jest przeznaczona dla dwuosobowego zespołu studentów. Stanowiska procesowe i ich wyposażenie: stanowisko regulacji poziomu cieczy sterownikiem PLC, stanowisko regulacji przepływu cieczy sterownikiem PLC, stanowisko z serwomechanizmem położenia z silnikiem DC – stanowisko PLC, stanowisko sterowania sygnalizacją uliczną – stanowisko PLC, stanowisko transportu i sortowania – stanowisko PLC, stanowisko układu współpracy silników pneumatycznych – stanowisko PLC, stanowisko transportu i sortowania z magistralą AS-i – stanowisko PLC, stanowisko z regulacją temperatury sterownikiem PLC.