CZCIONKA:
KONTRAST:

Centrum Transferu Technologii

WWFiF

Pracownia jest przeznaczona do badań polimorfizmów genetycznych (mutacji), które prowadzi się metodami opartymi na łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR- z ang. polymerase chain reaction), takich jak PCR-SSP, PCR-RFLP, genotypowanie z użyciem sond TaqMan, metoda HRM. Poza tym, posiadana aparatura pozwala na ilościową oraz jakościową ocenę poziomu ekspresji genów metodami RT real-time PCR (na poziomie mRNA) oraz ELISA (na poziomie białka).

Laboratorium służy badaniom sprawności układu ruchu jako podstawy w ocenie sprawności funkcjonalnej i zdolności koordynacyjnych człowieka. Badania eksperymentalne prowadzone są w warunkach statycznych i dynamicznych u osób o bardzo różnym poziomie sprawności motorycznej. Laboratorium wyposażone jest w następujący sprzęt i aparaturę:

Aparatura naukowo-badawcza laboratorium wydolności fizycznej i motoryki człowieka Wydziału jest wykorzystywana do kompleksowej, skutecznej i dokładnej oceny poziomu sprawności motorycznej osób zdrowych – trenujących i nie trenujących jak również osób niepełnosprawnych np. poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wyposażenie laboratorium pozwala na testowanie hipotez w badaniach eksperymentalnych jak również ocenę poziomu sprawności motorycznej czy zmian zachodzących podczas treningu fizycznego. Prowadzenie badań i analiz umożliwia następująca aparatura:

Pracownia jest przeznaczona do badań nad przewlekłą niestabilności stawu skokowo-goleniowego (j. ang. Chronic Ankle Instability - CAI). W laboratorium wykonuje się analizę ilościowych oraz jakościowych parametrów chodu w warunkach normalnego chodu i w chodzie z zaburzeniem.